Usługi psylocybinowe w Oregonie

Chociaż naukowcy wciąż badają psylocybinę i inne substancje psychodeliczne w zastosowaniu terapeutycznym, to z licznych badań już teraz wynika, że promują one neuroplastyczność i rozwijanie mózgu. To daje pacjentom i terapeutom świeżą perspektywę w leczeniu często długotrwałych problemów psychiatrycznych. Psylocybina okazała się obiecująca w leczeniu ciężkiej depresji, zespołu stresu pourazowego i lęku przed końcem życia wśród osób terminalnie chorych, a także w innych stanach zakłóceń zdrowia psychicznego. W jednym z ostatnich badań nadzaburzeniami związanymi z nadużywaniem alkoholu wykazano, że dwie pełne dawki psylocybiny w połączeniu z terapią opartą na rozmowie, doprowadziły do 83-procentowego spadku ciężkiego picia wśród uczestników, a prawie połowa tych osób całkowicie przestała pić pod koniec ośmiomiesięcznego okresu próbnego.

W listopadzie 2020 r. Oregon (USA) zalegalizował grzyby psylocybinowe do użytku przez dorosłych od 21 roku życia,podczas sesji terapeutycznych i pod nadzorem certyfikowanego przez odpowiedni organ facylitatora. Sesja musi się odbywać również w placówce zatwierdzonej zgodnie z przepisami Ustawy 109/ Measure 109 Oregon Psilocybin Services Act. 

Od 1 stycznia bieżącego roku, ww. ustawa weszła w życie, a od 2 stycznia br. Stanowy Urząd Zdrowia w Oregonie (tłum. z ang. Oregon Health Authority, OHA) przyjmuje wnioski od ośrodków usług psylocybinowych, laboratoriów testowych, producentów i facylitatorów/moderatorów, którzy chcą uzyskać licencję by móc pracować z psylocybiną. Koszty tych licencji wahają się od $10,000 rocznie (dla pierwszych trzech) do $2,000 rocznie dla facylitatorów.Licencja jest ograniczona do mieszkańców Oregonu (przynajmniej do 2025 roku).

Z kolei od października 2022 r. trwają kursy szkolące facylitatorów. Osoby, które chcą otrzymać certyfikat do pracy z psylocybiną muszą odbyć minimum 120 godzinne szkolenie, a koszty certyfikacji zaczynają się od 8000 dolarów. Przykładowo, kurs prowadzony przez Fluence, która oferuje certyfikaty w rodzącej się dziedzinie terapii wspomaganejpsychodelikami, był otwarty dla każdego z maturą. Jednak na obecnym etapie organizatorzy w dużej mierze wybieraliwnioskodawców z doświadczeniem w dziedzinie zdrowia psychicznego – terapeutów, pracowników socjalnych i hospicyjnych oraz psychiatrów.

Proces wdrażania ustawy był i nadal jest powolny między innymi dlatego, że urzędnicy starali się zmaksymalizować udział społeczeństwa we wdrażaniu ustawy poprzez panele doradcze, przesłuchania publiczne i spotkania z funkcjonariuszami organów ścigania. Podczas tego dwuletniego procesu ponad 130 miast i hrabstw stanu Oregonzrezygnowało z usług psylocybinowych. Cześć opinii publicznej wyraża również swoje negatywne stanowisko w przedmiocie przystępności leczenia psylocybiną, gdyż nie będzie ono pokrywane z powszechnego ubezpieczenia. Oznacza to, że pojedyncza sesja może kosztować setki, a nawet tysiące dolarów sprawiając, że leczenie grzybamipsilocybinowymi będzie dla wielu nieosiągalne finansowo. Koszty usługi opartej na Ustawie 109 są wysokie również dla producentów, ośrodków oferujących usługi psylocybinowe, jak i licencjonowanych facylitatorów, ze względu na wysokie koszty licencji. Oznacza to między innymi, że prowadzenie centrum usług będzie kosztowną i wymagającą propozycją biznesową. Jest wiele niewiadomych, począwszy od tego, ile osób będzie mogło sobie pozwolić na to kosztowne leczenie i jak ta kwestia zostanie rozwiązana w najbliższych miesiącach i latach. 

Terapia z psylocybiną składa się z trzech lub czterech elementów, w zależności od tego na co zdecyduje się dana osoba. Pierwszym etapem jest sesja przygotowawcza, którą facylitator musi przeprowadzić z klientem, który będziezażywał psilocybinę w licencjonowanym centrum usług. Sesja musi się odbyć na co najmniej 24 godziny, a nie więcej niż 90 dni przed sesją właściwą (kiedy przyjmie psychodelik). Sesja przygotowawcza dostarcza niezbędnych informacji i ustaleń pomiędzy facylitatorem, centrum usług i klientem. Elementami, które muszą zostać ustalone podczas tej sesji są: cena, jaką klient płaci za produkty psylocybinowe oraz opłaty pobierane za świadczenie usług. Sprawy, które również są ustalane podczas sesji przygotowawczej to między innymi chęć udziału w grupowej sesji podawania substancji (w tym możliwość poznania innych klientów i facylitatorów), stosowanie wspierającego dotyku podczas sesji (ściśle określonego prawnie), nagrywanie wideo lub audio sesji za pomocą przenośnego sprzętu, udział w praktyce szkoleniowej, obecność tłumacza, dzielenie się danymi klienta, obecność różnych facylitatorów w sesji przygotowawczej i integracyjnej. Na podstawie tej sesji jest podpisywana pisemna zgoda. 

Po zakończeniu wstępnej sesji przygotowawczej nie są wymagane żadne dodatkowe sesje, aby przeprowadzić sesję właściwą z klientem w ciągu następnych 12 miesięcy. Jedynym wymogiem jest potwierdzenie przez facylitatora przed każdą następną sesją, że informacje podane wcześniej przez klienta są nadal aktualne. Podczas sesji właściwej,kiedy przyjmowany jest psychodelik, klienci mogą spróbować dowolnej ilości do 50 mg psylocybiny. Ten zakres 5 mg – 50 mg jest standardem zarówno dla sesji indywidualnych jak i grupowych. Długość sesji właściwej zależy od tego, ile psylocybiny dana osoba przyjmuje. Dla sesji na poziomie 2,5 mg lub mniej psylocybiny, pierwsza minimalna jej długość powinna wynosić godzinę. Po tym, jest wymagane, aby kolejne sesje trwały minimum 30 minut. Kiedy spożywa się łącznie 2,5 – 5 mg psylocybiny, minimalny czas podawania wynosi godzinę. W przypadku dużej dawki, czyli więcej niż 35 mg i do 50 mg psilocybiny, minimalny czas trwania sesji wynosi 6 godzin. Facylitatorzy są zobowiązani do zapisywania czasu rozpoczęcia i zakończenia każdej sesji, a jeśli musi być kontynuowana po godzinie 23:59 – pomimo ogólnego zakazu w tym zakresie – należy złożyć raport do OHA. 

Po sesji właściwej następuje sesja integracyjna, która jest dobrowolna dla klienta.

Dodatkowo każdemu klientowi musi zostać przedstawiona „Karta Praw Klienta” oraz dokument „Świadoma Zgoda”. Oba dokumenty muszą być przedstawione dokładnie tak, jak to zostało opisane w regulaminie, a Karta Praw musi być również wywieszona w widocznym miejscu w centrum usług. Klienci muszą również podpisać potwierdzenie przed sesją, że otrzymali te dokumenty, oraz wypełnić formularz informacyjny dla klienta z zalecanymi pytaniami „tak/nie”. 

Każdy klient musi również wypełnić plan transportu przed każdą sesją administracyjną. Wskazuje się tam, z jakiegobezpiecznego środka transportu będzie korzystał klient opuszczając centrum usług, po zakończeniu sesji podawania substancji. W tym dokumencie musi znaleźć się również wskazanie zakazu prowadzenia pojazdów bezpośrednio po sesji przyjmowania substancji. W razie potrzeby facylitatorzy są zobligowani do zorganizowania alternatywnego transport, jeśli klient nie chce przestrzegać podpisanego przez siebie dokumentu i muszą skontaktować się z organami ścigania, jeśli nieprzestrzeganie planu przez klienta „stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa klienta lub innych osób”.

Licencjobiorcy, zarówno w przypadku producentów, ośrodków usług psychodelicznych, laboratoriów, jak i facylitatorów są obowiązkowo sprawdzani pod kątem karalności na wstępnym etapie wnioskowania. W przypadku wniosków oodnowienie, kontrole mogą być wymagane w regularnych odstępach czasu określonych przez Urząd.

Centra usług muszą się też stosować do wielu obostrzeń. Przykładowo, dyskontowanie i rozdawanie darmowych próbek psylocybiny jest zabronione. Produkty psylocybinowe nie mogą być również rozdawane jako nagrody. Klientom zabrania się przynoszenia własnych produktów psylocybinowych do centrum lub zabierania psylocybiny z centrum usług do innej lokalizacji. Każda dawka psylocybiny musi być pozyskiwana lokalnie w Oregonie, od licencjobiorców OHA. Musi być dostarczana klientom wewnątrz i w „zapieczętowanym oryginalnym opakowaniu”. Klienci mogą na miejscu mieszać produkty z nieotwartą wcześniej żywnością lub nieotwartymi przed spożyciem napojami – pod warunkiem, że te produkty nie są lekami na receptę lub bez recepty, lub suplementami diety, i nie są w żaden sposób odurzające. Centra usług nie mogą instalować sprzętu do nadzoru wideo w obszarach administracyjnych klientów. Licencjobiorcy mogą jednak nagrywać sesje podawania psylocybiny za pomocąprzenośnego sprzętu wideo za uprzednią pisemną zgodą klienta. Przepisy wymagają od ośrodków usług przyjęcia procedur dla nagłych przypadków, a także podjęcia kroków łagodzących przed skontaktowaniem się z służbami ratunkowymi.

Najbliższe miesiące pokażą na ile wdrażanie przepisy działają, a co będzie wymagać zmiany. Niewątpliwie Oregon wytycza nowe szlaki, a w świecie badań nad psychodelikami uważa się tę sytuację za przełomowy początek demontażu wojny z narkotykami. Chociaż psylocybina pozostaje nielegalna na poziomie federalnym, kolejny stan poszedł w jego ślady. Mianowicie w listopadzie 2022 roku wyborcy w Kolorado również zatwierdzili ustawę, aby zalegalizować nadzorowane użycie psylocybiny w zatwierdzonych przez państwo ośrodkach, które planowo będądostępne pod koniec 2024 roku. Wyborcy w Kolorado zatwierdzili również ustawę, która znosi sankcje karne za posiadanie niektórych psychodelików osobom w wieku od 21 lat, choć również nie zezwoli na sprzedaż detaliczną. Od lipca 2023 w Australii będzie można otrzymać psylocybinę na receptę. To daje nadzieję, że terapia wspomagana psylocybiną i psychodelikami ogólnie, będzie coraz bardziej powszechna na świecie i dzięki temu, miejmy nadzieję, tańsza i bardziej dostępna dla wszystkich.

Źródła: 

https://www.kptv.com/2023/02/09/oregon-prepares-psilocybin-rollout/

https://harrisbricken.com/psychlawblog/oregon-releases-final-psilocybin-rules-applica tions-open-january-2/ 

https://harrisbricken.com/psychlawblog/oregon-psilocybin-2023-legislative-forecast-a nd-report/ 

https://harrisbricken.com/psychlawblog/oregon-psilocybin-slow-start/

https://www.forbes.com/sites/chrisroberts/2020/11/04/oregon-legalizes-psilocybin-mu shrooms-and-decriminalizes-all-drugs/?sh=4b9f6f94b51d 

https://www.smithsonianmag.com/smart-news/adults-can-now-use-magic-mushroom s-with-supervision-in-oregon-180981386/ 

https://www.psychedelicpassage.com/psilocybin-and-psychedelic-assisted-therapy-in -oregon/ 

https://www.nytimes.com/2023/01/03/health/psychedelic-drugs-mushrooms-oregon.h tml 

https://www.oregon.gov/oha/PH/PREVENTIONWELLNESS/Pages/Psilocybin-Licens e-Facilitator.aspx 

https://quantum9.net/oregon-psilocybin-business-consultants/

https://www.rogowaylaw.com/oregon-psilocybin-manufacturer-license-endorsements/ https://harrisbricken.com/psychlawblog/oregon-proposed-psilocybin-rules-part-2/ https://harrisbricken.com/psychlawblog/oregon-proposed-psilocybin-rules-part-1/

Wspomniane badanie leczenia alkoholizmu terapią mówioną i psylocybiną: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36001306/

Aby uzyskać dostęp do darmowego e-booka zapisz się na nasz Newsletter.

facebook