Regulaminnewsletter

DEFINICJE
1.1. Newsletter – bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na dostarczaniu przez ONDARE Consulting Użytkownikom informacji o nowościach związanych z branżą psychodeliczną oraz z działalnością ONDARE Consulting (w tym o ofertach i nowych możliwościach Użytkowników), w postaci listu elektronicznego, przesyłanego na wskazany przez Użytkownika adres e-mail;
1.2. Serwis – serwisów internetowy, którego administratorem jest ONDARE Consulting, znajdujący się pod adresem internetowym: www.Ondare.pl
1.3. ONDARE Consulting – ONDARE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03-722) przy ul. Sprzecznej 4/33, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000524506, NIP: 5252603232, o kapitale zakładowym w wysokości 15.000 złotych; adres e-mail: biuro@Ondare.pl
1.4. Użytkownik – podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, korzystający z usługi Newslettera zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz na rzecz którego ONDARE Consulting świadczy usługi Newslettera drogą elektroniczną.

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI
2.1. Usługa subskrypcji Newslettera świadczona jest przez ONDARE Consulting na rzecz Użytkowników, którzy dobrowolnie wyrażą na to zgodę.
2.2. W celu aktywowania usługi subskrypcji Newslettera, Użytkownik musi posiadać urządzenie z dostępem do sieci Internet, zainstalowaną i zaktualizowaną przeglądarkę internetową oraz aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail).
2.3. W celu zasubskrybowania Newslettera, Użytkownik zamawia usługę poprzez fotmularz dostępny w Serwisie. Z chwilą aktywowania subskrypcji za pośrednictwem linka wysyłanego na adres e-mail podany w sposób wskazany powyżej, pomiędzy ONDARE Consulting a Użytkownikiem zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi Newslettera na czas nieoznaczony.
2.4. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newslettera ze skutkiem natychmiastowym poprzez dezaktywację subskrypcji. Rezygnacja z Newslettera następuje poprzez aktywowanie odpowiedniego linka zamieszczonego w stopce każdego listu elektronicznego przesyłanego w ramach usługi Newslettera.
2.5. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
3.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest ONDARE Consulting. ONDARE Consulting przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie imienia, nazwiska i adresu e-mail tylko w celu świadczenia usługi Newslettera. Warunki przetwarzania danych osobowych i zaprzestania ich przetwarzania, reguluje Polityka Prywatności, stanowiąca część niniejszego Regulaminu, dostępna tutaj.

REKLAMACJE
4.1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji na usługi Newslettera. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Użytkownika oraz wskazanie uzasadnionych zastrzeżeń i uwag do Newslettera. Reklamację należy wysyłać na adres biuro@Ondare.pl lub adres siedziby ONDARE Consulting.
4.2. ONDARE Consulting rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych, chyba że Użytkownik nie opisał przedmiotu i zakresu reklamacji w sposób umożliwiający jej rozpatrzenie lub nie podał danych umożliwiających identyfikację Użytkownika.
4.3. Odpowiedź na reklamację ONDARE Consulting kieruje na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1. ONDARE Consulting może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności
ONDARE Consulting lub formy działalności ONDARE Consulting) lub technicznych (modernizacja infrastruktury Serwisu, zmiana usług). Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail, wysłanej na 7 (siedem) dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu. W tym czasie Użytkownik powinien zaakceptować zmieniony Regulamin lub odmówić jego akceptacji i wypowiedzieć umowę o świadczenie usług Newslettera ze skutkiem natychmiastowym.
5.2. W razie sporu z ONDARE Consulting, Użytkownik będący konsumentem, uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu. Konsument może zwrócić się również o mediację lub rozstrzygnięcie do innego sądu polubownego (skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów tzw. ADR). W tym celu należy dostarczyć do ONDARE Consulting, w zależności od woli Konsumenta, wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista i adresy podmiotów prowadzących takie postępowania dostępne są u organów je prowadzących, w tym na stronach internetowych, które prowadzą. Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
5.3. Jeżeli Użytkownik nie chce skorzystać z ADR ani ODR, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd powszechny, określając właściwość sądu kierować się należy regułami określonymi we właściwym Użytkownikowi będącemu konsumentem akcie prawnym. Spory powstałe pomiędzy ONDARE Consulting a Użytkownikiem, który nie jest jednocześnie konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę ONDARE Consulting.
5.4. Umowy wynikające z niniejszego Regulaminu, zawierane między Użytkownikiem a ONDARE Consulting zawierane są w języku polskim i na podstawie prawa polskiego, z zastrzeżeniem, że niniejsze zastrzeżenie nie może skutkować pozbawieniem Użytkownika będącego konsumentem ochrony wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa zwykłego pobytu Użytkownika.

Aby uzyskać dostęp do darmowego e-booka zapisz się na nasz Newsletter.

facebook