Politykaprywatności

Polityka Prywatności ma charakter informacyjny i jest spełnieniem obowiązków informacyjnych nałożonych na administratora danych osobowych przez RODO tj. Rozporządzenie 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Każda osoba, która korzysta ze strony internetowej Ondare.pl, kontaktuje się z ONDARE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie lub zapisuje się na Newsletter ONDARE Consulting, powinna zapoznać się z niniejszą Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych ww. osób („Użytkownicy”), a także zasady wykorzystania plików Cookies.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

1.1. Administratorem danych osobowych jest ONDARE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03-722) przy ul. Sprzecznej 4/33, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000524506, NIP: 5252603232, o kapitale zakładowym w wysokości 15.000 złotych (dalej jako „ONDARE Consulting”).

1.2. Każda osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się z administratorem danych, poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: biuro@Ondare.pl lub poprzez list wysłany na adres wskazany w ust. 1.1. powyżej.

SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH

2.1. Cel i zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres zgód oraz danych podanych przez osobę, której dane dotyczą, w wiadomości e-mail, formularzu kontaktowym, Newslettera lub innym. Przetwarzanie danych osobowych, które przetwarza ONDARE Consulting, może dotyczyć w szczególności: imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej (e-mail), numeru telefonu, adresu IP komputera.

2.2. Zakres, cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przedstawione są w tabeli znajdującej się poniżej.

Cel przetwarzaniaZakres danychPodstawa prawna przetwarzaniaOkres przetwarzania danych
zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług doradczych przez ONDARE Consultingimię, nazwisko, e-mail, numer rachunku bankowego, adres do doręczeń, dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej, NIPart. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowydo czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy
zapewnienie dostępu do strony internetowej ONDARE Consultingadres IPart. 6 ust. 1 lit. b RODO – jw.do czasu przedawnienia roszczeń związanych z udostępnianiem funkcjonalności strony internetowej
komunikacja z Użytkownikami, prowadzenie korespondencji w formie wiadomości elektronicznych lub kontakt telefonicznyadres e-mail, imię, nazwisko, numer telefonu, inne dane osobowe dobrowolnie przekazane przez osobę, której dane dotycząart. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes ONDARE Consulting polegający na obsłudze zapytań oraz korespondencji kierowanej bezpośrednio przez osoby, których dane dotycządo czasu zakończenia korespondencji lub wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą
podejmowanie działań marketingowychadres e-mailart. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes ONDARE Consulting polegający na informowaniu o swojej działalnoścido czasu utraty przydatności danych lub wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą 
wysyłka Newslettera adres e-mailart. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowydo momentu utraty przydatności danych lub rozwiązania umowy, której przedmiotem jest wysyłka newslettera
wystawianie dokumentów księgowych, prowadzenie ksiąg rachunkowychimię i nazwisko, adres do doręczeń, numer rachunku bankowego, dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczejart. 6 ust. 1 lit. c RODO – realizacja przepisów prawa przez okres trwania obowiązku przechowywania dokumentów księgowych wynikający z przepisów prawa
ochrona przed roszczeniami, kierowanie roszczeńadres e-mail, imię, nazwisko, inne dane dobrowolnie podane przez osobę, której dane dotycząart. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes ONDARE Consulting polegający na ochronie przed roszczeniami oraz kierowanie roszczeńdo upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z Usługami

2.3. ONDARE Consulting nie przetwarza danych osobowych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

2.4. W związku z realizacją celów przetwarzania wskazanych w tabeli powyżej, ONDARE Consulting nie będzie przekazywać danych osobowych do państw trzecich.

ODBIORCY DANYCH

3.1. ONDARE Consulting może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim w celu wykonywania określonych czynności. Wówczas odbiorcami danych poszczególnych osób mogą być: hostingodawca, operator poczty elektronicznej, firma informatyczna, dostawca usługi do wysyłki wiadomości e-mail, kancelaria prawna, biuro księgowe, podmioty zapewniające rozwiązania chmurowe oraz inne rozwiązania wykorzystywane przez ONDARE Consulting w bieżącej działalności, które wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych.

3.2. Dane osobowe zgromadzone przez ONDARE Consulting mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

3.3. Każdy podmiot, któremu ONDARE Consulting powierza do przetwarzania dane osobowe, w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych (dalej „umowa powierzenia”) gwarantuje odpowiedni poziom w zakresie bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający dane osobowe osób, których dane dotyczą w oparciu o umowę powierzenia może przetwarzać dane osobowe tych osób, za pośrednictwem innego podmiotu, wyłącznie na podstawie uprzedniej zgody ONDARE Consulting.

3.4. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszej Polityki Prywatności, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą osoby, której dane dotyczą.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

4.1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do: (a) usunięcia danych osobowych zgromadzonych na jej temat zarówno z systemu należącego do ONDARE Consulting, jak i z baz podmiotów, z którymi współpracuje lub współpracował ONDARE Consulting, (b) ograniczenia przetwarzania danych, (c) przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez ONDARE Consulting, w tym do otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie, (d) żądania od ONDARE Consulting dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, (e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, (f) cofnięcia Administratorowi danych zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; (g) wniesienia skargi na ONDARE Consulting do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

4.2. Realizacja praw osób, których dane dotyczą, może nastąpić w szczególności przy wykorzystaniu kanałów komunikacji, o których mowa w ust. 1.2. niniejszej Polityki Prywatności.

INNE DANE

5.1. ONDARE Consulting może przechowywać zapytania http, w związku z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji osoby, której dane dotyczą – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji na stronie internetowej ONDARE Consulting i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez osobę, której dane dotyczą, jeżeli weszła na stronę internetową ONDARE Consulting przy wykorzystaniu linka, informacje o przeglądarce, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. Logi mogą być gromadzone jako materiał dla prawidłowego administrowania stroną internetową ONDARE Consulting. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu na stronie ONDARE Consulting i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie pozwala na identyfikację osoby fizycznej.

5.2. ONDARE Consulting może korzystać z narzędzi analitycznych Google Analytics i Hotjar oraz innych narzędzi analitycznych, w ramach których ma dostęp do zanonimizowanych informacji na temat użytkowników, w tym: informacji o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, czasu spędzonego na stronie internetowej, przedziału wiekowego, płci, przybliżonej lokalizacji, zainteresowań, na podstawie jego aktywności w sieci Internet. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie są łączone z danymi osobowymi i nie pozwalają na ich identyfikację oraz nie są danymi osobowymi w rozumieniu przepisów RODO.

BEZPIECZEŃSTWO

6.1. ONDARE Consulting dba o bezpieczeństwo danych osobowych. W szczególności ONDARE Consulting stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, w tym zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, m.in. stosowane są certyfikaty SSL. Zbiór zgromadzonych danych osobowych przechowywany jest na zabezpieczonym serwerze oraz dane chronią również wewnętrzne procedury ONDARE Consulting z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji.

6.2. ONDARE Consulting wdrożył również odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak pseudonimizacja, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, takich jak minimalizacja danych, oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi RODO oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą.

6.3. Niezależnie od powyższego ONDARE Consulting wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia danego użytkownika szkodliwego oprogramowania (malware), jak również nieuprawnionym dostępem do danych, w tym osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, osoba, której dane dotyczą powinna stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem aktualnych programów antywirusowych lub chroniących jej identyfikację w sieci Internet. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, ONDARE Consulting rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.

COOKIES

7.1. W celu prawidłowego działania strony internetowej, ONDARE Consulting korzysta z technologii plików Cookies. Cookies są informacjami tekstowymi zapisywanymi na urządzeniu danego użytkownika (komputerze, tablecie, smartfonie), za pośrednictwem strony internetowej ONDARE Consulting, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których dany użytkownika korzysta ze strony internetowej ONDARE Consulting – są to zazwyczaj: adres serwisu, data umieszczenia, data ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.

7.2. ONDARE Consulting wykorzystuje dwa rodzaje Cookies: (a) sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki; (b) trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki, aż do ich skasowania.

7.3. Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości danego użytkownika. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.

7.4. Cookies ONDARE Consulting są bezpieczne dla urządzenia danego użytkownika, w szczególności nie umożliwiają one przedostania się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania.

7.5. Pliki generowanie bezpośrednio przez stronę internetową ONDARE Consulting nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Cookies zewnętrzne (tj. Cookies umieszczane przez podmioty współpracujące z ONDARE Consulting) mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.

7.6. Dany Użytkownik może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi.

7.7. Przede wszystkim dany Użytkownik może wyłączyć zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji strony internetowej ONDARE Consulting.

7.8. Dany Użytkownik może też samodzielnie usunąć zapisane na jego urządzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.

7.9. ONDARE Consulting wykorzystuje Cookies własne w następujących celach: uwierzytelniania Użytkowników i utrzymywania ich sesji.

7.11. Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta osoba, której dane dotyczą.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 25 maja 2022 r.

Aby uzyskać dostęp do darmowego e-booka zapisz się na nasz Newsletter.

facebook